BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056878

BG341, Община Средец, пл.България №8, За: инж.Яна Кирязова, България 8300, Средец, Тел.: 05551 6996, E-mail: info@sredets.bg, Факс: 05551 7725

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sredets.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sredets.bg/publicOrders.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

192492 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички/хандбал и ограда в гр.Средец, община Средец

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236000

Описание:

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получените оферти ще бъдат отворени на 26.06.2020год. в 14:00часа, в зала 202 в сградата на Община Средец; Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В този смисъл и изпълнението се отлага до датата на подписване на Договора за финансиране за изпълнение на дейностите;

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)