Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1000-94

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040046

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. 6-ти Септември № 274, За: Станислава Колева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601097, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

183333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

[«Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изготвяне на работен инвестиционен проект за всеки от обектите, вкл. авторски надзор по време на строителството; изпълнение на СМР, свързани с основно обновяване на първата детска площадка, разширение на втората и изграждане на третата и четвъртата, включително доставка и монтаж на детски съоръжения за игра и парково оборудване, изграждане на ударопоглъщащи настилки и др. Всички дейности, свързани с изпълнението на поръчката, следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и действащите в страната приложими стандарти - БДС EN 1176 /по части/ и БДС EN 1177, или еквивалентни. Пълно описание на поръчката се съдържа в приложените към настоящата обява изисквания, условия и указания за участие и технически спецификации.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)