BG-Велики Преслав

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-134

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931625

BG333, Община Велики Преслав Кмет на Община, ул. Борис Спиров № 58, За: Камен Димитров - зам.кмет, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 44315, E-mail: info@velikipreslav.bg, Факс: 0538 44537

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.velikipreslav.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1689.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

63160 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. "Лозарска" от ОК 59 до ОК 59А (част пътна)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички нормативно определени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП документи и съобщения ше се обявяват в профила на купувача на Община Велики Преслав: http://www.profilnakupuvacha.com/1689

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)