BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000669500

BG411, Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ - Едуард Сеген, гр. София, ж.к.Надежда 1, ул.Възрожденска 10, За: Поликсения Кисимова, България 1220, София, Тел.: 0896 077898, E-mail: pu3@abv.bg, Факс: 0896 077898

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csopsegen.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/3pu-bg-466/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

76253.2 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УКРЕПВАНЕ НА АВАРИРАЛА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ЕДУАРД СЕГЕН“ ГР.СОФИЯ, ВКЛ. И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕСМ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА“ - в изпълнение на възлаганата обява е предвидено да се осигури изпълнението на конкретните видове СМР с оглед осигуряване на ремонтни работи по сградата на Възложителя. Предвидено е изпълнението и на мерки на енергийна ефективност, за осигуряване на безопасна среда и оптимални условия на труд. Конкретните видове работи и количества са разписани в приложените количествена сметка и техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

16/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание при условията на ЗОП на следващия работен ден - 17.06.2020 г., в 09:00 часа, на адреса на възлжоителя: гр.София, ул.Възрожденска № 10, при условията на ЗОП и ППЗОП - с предоставяне на възможност на оправомощените съгласно нормативната уредба лица да присъстват на отварянето на получените оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)