BG-гр. Панагюрище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000341749

BG423, Основно училище 20-ти април, ул. „Никола Мареков” № 6, За: Дида Карайлева, България 4500, гр. Панагюрище, Тел.: 089-6801221, E-mail: ou_20april@abv.bg, Факс: 089-6801221

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.ou-20april.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ou-20april.com/buyer.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

197074.62 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Авариен ремонт на покрив и класни стаи на ОУ "Двайсти април", гр. Панагюрище

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45260000

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 23.06.2020 г., 10:00 ч., гр. Панагюрище, Сграда на ОУ „20-ти април“, ул. Никола Мареков" № 6, от комисия, назначена от възложителя. Към момента на публикуване на настоящата обява финансирането не е осигурено. Към момента на публикуване на обявата не е осигурено финансиране. Изпълнението на Договора започва след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя, за което Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)