Версия за печат

BG-село Сатовча

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024962

BG413, Община Сатовча, ул. Тодор Шопов 37, За: Мария Самарджиева, Зоя Айвазова, България 2950, село Сатовча, Тел.: 07541 2116; 0879 121763, E-mail: satovchabl@abv.bg, Факс: 07541 2095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.satovcha.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1496.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Ремонт на настилка на улици в село Вълкосел, община Сатовча"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията е публикувана на Профила на купувача на община Сатовча. Отварчнето на офертите ще се извърши в заседателната зала на Общински съвет - Сатовча, находяща се в административната сграда на община Сатовча, ул. Тодор Шопов 37, село Сатовча на 24.06.2020 година от 15:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)