BG-Трън

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-05-298

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386790

BG414, Община Трън, пл. „Владо Тричков” №: 1, За: инж. Евгения Такова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 0777 87315

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tran.bg/site/page.php?27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Услуги с багер. Обособена позиция №2 Услуги с булдозер.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63710000

Описание:

Спомагателни услуги в сухопътния транспорт


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 24.06.2020 г. от 09:00 часа в сградата на община Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация на Община Трън. Възложителя предоставя безплатен, пълен електронен достъп до обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея информация, образци и проект на договор в профила на купувача на адрес: http://tran.bg/site/page.php?27.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)