BG-Сунгурларе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057250

BG341, Община Сунгурларе, ул. Г. Димитров, За: Венко Данев; Петър Мушиев, България 8470, Сунгурларе, Тел.: 0876 154356;0878 627115, E-mail: venkodanev@abv.bg, Факс: 05571 5585

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sungurlare.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/9c4c6d18-c90b-46a2-b8ad-1dc3fabe76ba.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

183333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОДОБЕКТИ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)