Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. „Княз Борис І”№2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1863.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подготовка на „Технически проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура – ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор“, с оглед кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на отпадъците“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда. Осигуряването на качеството на подготовката на горепосочения технически проект ще допринесе за изпълнение на изискванията на директива 91/271/ЕИО за населени места с еквивалентни жители от 2 000 до 10 000, което изисква разширение, реконструкция и модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ) в съответните населени места с еквивалентни жители над 2 000, едно от които е гр. Смядово. Специфична цел на поръчката е осигуряване на разработването на качествен технически проект за ПСОВ, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията, съобразен с идеен проект за подобект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Смядово“ от обект: „Интегриран проект за воден цикъл в гр. Смядово”, общ.Смядово, обл.Шумен и съгласно т.12 от изискванията при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на отпадъците“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворение на 23.06.2020г. от 11:00 часа, Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Смядово, адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2. Заседанието на комисията е публично и на него магят да присъстват участниците, техни упълномощени представители както и представители на средствата за масово осведомяване. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Опис на представените документи. 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 4. Документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо 5. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо. 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката . Пълномощно на лицето, подписващо офертата, техническото предложение и ценовото предложение (оригинал или нотариално заверено копие) – представя се, когато офертата (или някой документ от него) не е подписано от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 7.Ценово предложение Участниците могат да се запознаят с образците на документи и документацията за участие на следният адрес: http://op.smyadovo.bg/

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)