BG-Божурище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20200611-OB-06

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776071

BG421, Община Божурище, бул. Европа №85, За: Диляна Николова Керемедчиева, България 2227, Божурище, Тел.: 02 9932913, E-mail: bojurob@mail.bg, Факс: 02 9933104

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bozhurishte.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bozhurishte.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище- II етап (участък км 1+800,22 - км 2+209,91)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 23.06.2020 г. от 14,00 часа на адрес: Заседателната зала на Община Божурище, п.к 2227, гр. Божурище, бул. Европа №85

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)