BG-Нова Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590597

BG342, Община Нова Загора, ул. 24 май № 1, За: инж. Пламен Юнгарев, нач. отдел „ТСУКС“ в Община Нова Загора., България 8900, Нова Загора, Тел.: 0457 62122, E-mail: obshtina@nova-zagora.org, Факс: 0457 64303

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nova-zagora.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.nova-zagora.org/node/171.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

76680 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на Детска градина с. Млекарево“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)