BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БТГ-24-00-1702

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175203478

BG411, Представляващият Изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД, ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66, За: инж. Владислав Петров, България 1336, София, Тел.: 003592 9396351, E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/_ks_valchi_dol_remont_na_fundamentite_po_obvrazkata_na_gka_4m25_i_ploshtadkata_na_prahoulovitelite_-4400-c2-0-1.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

219000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Наименованието на поръчката e КС „Вълчи дол“ – ремонт на фундаментите по обвръзката на ГКА 4М25 и площадката на прахоуловителите и колони на междуцехови комуникации (МЦК) и в нейния предмет е включено изпълнението на следните дейности: - Временно строителство - подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация; - Демонтажни работи в т.ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци; - Доставка на материали; - Строително - монтажни работи (СМР); - Изработване на изпълнителна документация; - Дейности по приемане на строежа с подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата, час и място на отваряне на офертите: 01.07.2020 г. от 14:00 ч. в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София 1336, бул. Панчо Владигеров № 66.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)