Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РПД20-ДИ05-172

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530

BG411, Столична община - район „Подуяне“, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51, За: Станислава Стоянова, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

89460.51 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на 25/06/2020 г., в 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: гр. София, ул. Плакалница № 51, зала 321. Пълните изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в обявата и приложенията към нея.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)