Версия за печат

BG-Главиница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УТ-04-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000565380

BG325, Община Главиница, ул. Витоша № 44, За: Донка Куртева, България 7630, Главиница, Тел.: 086 362040, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 086 362060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://glavinitsa.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-3-zop/a3-0006432.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

268373.82 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предмет на поръчката е „Извършване на текущи ремонти на Общински сгради на територията на община Главиница”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отватяне на офертните предложения на 23.06.2020г. от 11:00часа. в сградта на общинска администрация, ул. "Витоша" № 44.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)