BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-3-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000665295

BG411, Институт по полимери - БАН, ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 103А, За: Гергана Пашева,, България 1113, София, Тел.: 0887 465352, E-mail: zop@polymer.bas.bg, Факс: 02 8700309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.polymer.bas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.polymer.bas.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=348Itemid=24&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

194823 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012 - Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Института по полимери - БАН”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект BG05M2OP001-1.002-0012 - Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Института по полимери - БАН”

Друга информация

Офертите се подават на адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“, Бл. 103, вх. В, деловодство Преди сключване на договора избраният изпълнител представя и гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 120 календарни дни от сключване на договора. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора ще се редуцира на 25 % (двадесет и пет на сто) от стойността й, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след въвеждането на строежа в експлоатация, при условия и по ред, определени в проекта на договор. Офертите се подават на адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“, Бл. 103, вх. В, деловодство Дата и час на отваряне на офертите -30.06.2020 г в 12:00 часа. Място на отваряне на офертите: Институт по полимери - БАН: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, Бл. 103, вх. В, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)