Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20-91

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

BG411, Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, България 1142, София, Тел.: 00359 29885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 00359 29876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

13974 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Наречен, Хисаря, Сандански и Баня – Карлово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 23.06.2020 г. от 09:30 ч. в Централен офис на "СБР-НК" ЕАД, находящ се на адрес гр. София, бул. "Васил Левски" № 54, ет. 3. На заседанието на Комисията могат да присъстват представители на участниците. С оглед прилагането на чл. 28, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия Възложителят ще сключи договор за банково обслужване, като нетната експозиция на Възложителя към банката, с която ще сключи договора за банково обслужване няма да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)