Версия за печат

BG-гр.Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

08/OP-4(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201656

BG332, Районна здравноосигурителна каса -Добрич, ул. Независимост № 5, ет.4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, гр.Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 058 654555

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2212.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в РЗОК -Добрич“ Добрич към момента на извършване на медицинските прегледи. В предмета на обществената поръчка включват дейности по извършването на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите от РЗОК – Добрич и предоставяне на резултатите от тях, както на служителите, така и на службата по трудова медицина, която обслужва РЗОК – Добрич към момента на извършване на медицинските прегледи.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите се получават по реда на т. 1.8. от Раздел VI от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. 2. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП и вътрешните правила на възложителя, от назначена от възложителя комисия. 3. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. 4.Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участнциците в процедурата и/или техни упълномощени представители. Преди отварянето на офертите упълномощените лице представят на комисията заверено пълномощно от законния представител/и на участника. 4. За всяка оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, назначената комисия извършва оценка и класира участниците въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий „най-ниска цена”. 5. Оценяването и класирането се извършва по отделно. Сравняват се предложените от участниците цени за извършване на услугите за един служител на РЗОК – Добрич, като се оценяват предложените цени за извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания описани в т.1.1 от раздел II от Техническите изисквания и указания за офериране по Ценово предложение ( Образец № 8). 6. Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-ниска предложена цена, а на последно участникът, предложил най-висока цена. 7. Ако има участници с еднаква най-ниска цена, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 3, от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)