BG-Болярово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970051

BG343, Община Болярово, ул. Димитър Благоев 7, За: Васил Палов, България 8720, Болярово, Тел.: 04741 6907, E-mail: boliarovokmet@abv.bg, Факс: 04741 6430

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bolyarovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://e-obp.eu/bp/Document/23c00598-19c4-4329-bc90-10f93fcdea8b.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

175083.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт, преустройство и реконструкция на общински сгради в Община Болярово”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45453000

Описание:

Строителни работи по възстановяване и възобновяване


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране, поради тази причина е предвидена клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Дата и час на отваряне на офертите - 23.06.2020 г., 11:00 часа. Място за отваряне на офертите - в залата на Община Болярово, гр. Болярово Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, в досието на самата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)