Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000904037

BG422, Районен съд Свиленград, ул.Георги Бенковски №12, За: Тонка Нашкова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 70607, E-mail: svilengrad-rs@justice.bg, Факс: 0379 70600

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svilengrad-rs.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad-rs.justice.bg/bg/zop5/330.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

66666.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Изграждане на паркинг за автомобили в УПИ ХХ, кв.46 по ПР гр.Свиленград"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои в гр.Свиленград, сградата на Районен съд Свиленград на 29.06.2020г. в 12:10 часа , ет.2, Зала № 1. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)