Версия за печат

BG-Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-65

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.bg/posts/2337/Obiava-za-obschestvena-20200611.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците могат да представят оферта по една или по няколко от обособените позиции. По всяка от обособените позиции е изготвена техническа спецификация и конструктивно становище, които са достъпни в профила на купувача на Община Мъглиж и участниците следва да подготвят офертите си съгласно същите. Изпълнението на всяка обособена позиция ще се извърши съобразно Становище на ЕР ЮГ ЕАД за условията и начина за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, достъпни в профила на купувача на Община Мъглиж. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Мъглиж, посочен в настоящата информация. Общата актуална прогнозна стойност на поръчката съобразно проведените от община Мъглиж пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП е: 269 900 лв. без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж” – максималната прогнозна стойност на позицията е 89 900 лв. без ДДС. Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж” – максималната прогнозна стойност на позицията е 60 000 лв. без ДДС. Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж” – максималната прогнозна стойност на позицията е 60 000 лв. без ДДС. Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево” – максималната прогнозна стойност на позицията е 60 000 лв. без ДДС. Посочената прогнозна стойност по всяка обособена позиция поотделно се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Оферти, надхвърлящи оповестената пределна стойност по съответната обособена позиция, ще бъдат предложени за отстраняване на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП – поради несъответствие с това предварително обявено условие. Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за обществената поръчка по обособените позиции. В този смисъл и изпълнението на договора по всяка обособена позиция се отлага до датата на осигуряване на средства. Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора по съответната обособена позиция без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на не осигурено финансиране.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)