Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

005

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101045985

BG413, Център за спешна медицинска помощ, ул. Братя Миладинови № 21, За: Албена Вангелова Бобошевска, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 886954, E-mail: csmp_bl@abv.bg, Факс: 073 886954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmp-bl.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.csmp-bl.com/poruchki/61.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

19500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осигуряване на логистичната и организационно-техническата подготовка при провеждането на 1 обучение на тема "Телемедицина" за нуждите на ЦСМП-Благоевград“ по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 4, Дейност 4.3.2. на проекта.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка се осигурява със средства от бюджета на проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.06.2020 г. от 09:00 ч. в административната сграда на ЦСМП-Благоевград на посочения по-горе адрес. В обществената поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. • За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна декларация по образец. ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)