BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040070

BG421, ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ЮЖЕН, гр. Пловдив, ПК 4004, ул. „Македония“ №73А, За: Елена Николаева Абрашева, България 4004, Пловдив, Тел.: 0359 32276142, E-mail: jurist@south-plovdiv.bg, Факс: 0359 32276130

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://south-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://south-plovdiv.bg/buyer-profile.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

118333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на комбинирана детска площадка на територията на Район „Южен“ в УПИ I – комплексно, обществено застрояване и училище, кв. 2 – нов по плана на кв. „Въстанически“- север, гр. Пловдив, разположена между: ул. „3-ти март“ и Магазин „Молдавия“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)