Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември №250, За: инж. Борислав Кръстев, България 4006, Пловдив, Тел.: 0882 518561, E-mail: b.krastev@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OB-15Dostavka-ofis-obzav-za-obezpech-na-Ekipa-za-upravl-na-proekt-Doizgr-i-rekonstr-na-vod-i-kan-sist-v-obos-terit-obsl-ot-ViK-EOOD-Pld-Balgariya.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

22949.75 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на офис обзавеждане за обезпечаване на нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”. Кратко описание: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” № BG16M1OP002-1.016 – 0007, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, по приложена Техническа спецификация, след писмена заявка с посочване на вида и количеството на заявената стока, за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на договора, или до изчерпване на стойността на поръчката, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Предлаганите стоки трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, приложена към настоящата обява.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000 (AB13)

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (Дърво )


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането е осигурено по процедура № BG161М1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по ОПОС 2014-2020 г., съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-70/28.08.2019 г., сключен между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив и МОСВ.

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)