BG-Кула

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159629

BG311, Община Кула, ул.Възраждане 38, За: инж.Илинка Найденова, България 3800, Кула, Тел.: 0938 32227, E-mail: obshtinakula@abv.bg, Факс: 0938 32225

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-kula.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/obshtina-kula-349/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

78047.1 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Основен ремонт на покрив СУ "Васил Левски" в гр.Кула"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата трябва да бъде оформена съгласно документацията и приложенията, които са на разположение в профила на купувача. Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката, за която се подават документите. Офертите се подават в Деловодството на Община Кула, п.к.3800, гр. Кула, ул. „Възраждане” № 38, до срока за получаване на офертите - 22.06.2020 г., 17:00 часа. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. При изготвяне на офертите, участниците трябва да се придържат точно към обявените от възложителя изисквания и условия на поръчката. Офертата трябва да съдържа документите, съгласно документацията за участие, както и да съответства на приложените в нея образци. Офертите ще се отварят на 23.06.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кула на адрес: гр.Кула, ул. "Възраждане" №38, ет.1.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)