BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2020-03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733

BG342, МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН АД, бул. Христо Ботев №1, За: Р.Симеонова, М.Стойкова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50375 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на медицински изделия за неврохирургична дейност за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки “

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000 (LA25)

Описание:

Медицински консумативи (За неврохирургическа употреба )


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

От датата на публикуване на настоящата информация, пълен достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на документи се предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://zop.mbal.sliven.net/offer/7/ Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, 8800, б,л. "Христо Ботев" № 1 на 23.06.2020 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2020  (дд/мм/гггг)