BG-Септември

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

96 00-21

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG421, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/226-96-00-21-20.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

112360.39 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строително - монтажни работи по изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура в община Септември“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45222110

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за изпълнение на СМР е по предложение на участника но не повече от 180 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Минималният срок за изпълнение е 90 календарни дни. Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи, се удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя. Актът следва да е придружен с подробна количествено-стойностна сметка за извършените СМР и сертификати за качество на вложените материали. Участникът оферира в своята оферта срок за изпълнение на СМР, като цяло число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в календарни дни или в друга мерна единица или под определеният от възложителя минимален или над определеният максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от по нататъшно участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)