BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

O-08062020-327

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ул. Независимост 20, За: Добринка Петрова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrichka.bg/profile/orders/O-08062020-327.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

33333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и Закона за защита при бедствия

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32235000

Описание:

Система за наблюдение, свързана в затворена мрежа


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Язовир „Плачидол 2“, имот с идентификатор 56695.14.29 по КККР е общинска публична собственост съгласно акт № 6965/ 16.08.2018 г. Язовирът е изграден през 1956 година с цел напояване. Стената е земнонасипна с височина 6,40 м и дължина на короната 170 м. Възможни причини за възникване на аварийна ситуация: преминаване на висока вълна, с по-висока обезпеченост от оразмерителната; сеизмични въздействия; заплаха за терористичен акт (поставено взривно устройство) или осъществен терористичен акт (взрив) върху някое от съоръженията на язовира; увеличена филтрация или теч на вода, необичайни премествания, деформации, пукнатини; съгласно изготвения авариен план при внезапно разрушаване на язовирната стена може да се наводнят пътни съоръжения, общински път DOB 2116. път от републиканската пътна мрежа II-27, вилна зона „Балик“ и ниските места в град Добрич, разположени в близост с коритото на река Добричка и дере Сердика. Настоящата поръчка се възлага във връзка с издадено предписание от органите на МВР и в изпълнение задълженията на собствениците на обекти по чл. 35, ал. 6 и ал. 7 от Закона за защита при бедствия. Очакваният резултат от изпълнение на обществената поръчка е: монтирана ЛСО, лесна за обслужване и интегрирана с националната система за ранно предупреждение и оповестяване /НСРПО/. При проектирането и изграждането на ЛСО е задължително да бъдат спазени следните стандарти или еквиваленти: ектромагнитна съвместимост; Индустриална, Научна и медицинска апаратура; Алармени системи; Звукови системи за извънредни ситуации; Стационарни звукови сигнализационни устройства за външен монтаж; Акустично определяне на нивата на звукоизлъчване; Метод за точно определяне на нивата на звукоизлъчване. Изискване на Възложителят е захранването с енергия на съоръженията, които ще се разположат до язовира, да се осъществява чрез соларни или акумулаторни батерии. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в система на Възложителя и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по договора, но не по-късно от 30.06.2021 г. Сроковете за изпълнение се определят в договора на база на предложението на участника, определен за изпълнител. В срока за изпълнение не се включва времето, необходимо за съгласуване на проекта с Министъра на вътрешните работи. Срокът за изработка на проекта не може да бъде по-дълъг от 21 (двадесет и един) календарни дни. Срокът за доставка и монтаж започва от датата на предаване на работната площадка от Възложителя на Изпълнителя, като не може да бъде по-дълъг от 21 (двадесет и един) календарни дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)