BG-с.Якимово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000320979

BG312, Община Якимово, с.Якимово, ул.Европа № 8, За: Константин Василев Владов, България 3640, с.Якимово, Тел.: 09742 9900, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9906

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iakimovo.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

93590.28 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката е с предмет СТРОИТЕЛСТВО по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП. В рамките на поръчката е предвидено да се извърши „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ЯКИМОВО – УПИ I, КВ.36, СЕЛО ЯКИМОВО”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за участниците е налична и достъпна на адреса на профилана купувача на възложителя. Денят и часът за отваряне на офертите е определен в публикуваната обява, като на заседанието могат да присъстват лицата съгласно ЗОП - представители на участниците или на средставата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)