Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-43

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова; инж. Мария Стоева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382; 066 818318, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/630-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проучване и проектиране за изготвяне на подробни устрйствени планове и технически проект за обект „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71410000, 71320000, 71322000, 71322200

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 26.06.2020 г. от 10:30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)