Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

77-00-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

BG332, Община град Добрич, ул. България № 12, За: Велина Трифонова, Николай Великов, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/fe069057-d9e0-497a-ae78-aa5ec6a522aa.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

150109.62 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект № BG16RFOP001-1.011-0007-С01„Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 30.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община град Добрич, на следния адрес: гр.Добрич, ул. България № 12, Заседателна зала, ет.2. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)