BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270550

BG411, Столична община - район Изгрев, ул. Атанас Далчев 12, За: Мадлена Иванова, България 1113, София, Тел.: 02 9701037, E-mail: info@so-izgrev.bg, Факс: 02 8710159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=414.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

175000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на централна сграда на ДГ № 29 "Слънце""

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. Офертите се подават всеки работен ден в деловодствпото на СО - район "Изгрев" , находящо се в административната сграда на районната администрация с адрес: гр. София, ул. Атанас Далчев №12, стая 5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху опаковката участникът записва предмета на обществената поръчка, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В съответствие с чл. 48, ал. 2 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)