Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670545

BG411, Висше училище по телекомуникации и пощи, ул. Академик Стефан Младенов № 1, За: Зорница Бецинска, България 1700, София, Тел.: 02 8062182, E-mail: assistantrector@utp.bg, Факс: 02 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.utp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.utp.bg/begin/buyer-profile/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

194543.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонтни работи за обекти на Висше училище по телекомуникации и пощи София

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45400000

Описание:

Довършителни строителни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците следва да представят оферта, изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), обявата, техническата спецификация и образците на документи, публикувани в Профила на купувача на интернет страницата на "Висше училище по телекомуникации и пощи" : www.utp.bg Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на “Висше училище по телекомуникации и пощи” : гр. София 1700, ул. "Академик Стефан МЛаденов" № 1. Отварянето на офертите ще се извърши на ..............2020г. в .....:00 часа в ....................................................... Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, Възложителят ще удължи първоначалния срок, като информация за удължаване на срока ще бъде публикувана на портала на АОП и на интернет страницата на "Висше училище по телекомуникации и пощи" : www.utp.bg, раздел „Профил на купувача“, в електронното досие на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)