Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

101

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104518621

BG331, Електроразпределение Север АД, бул. Владислав Варненчик №258, За: Неделина Михайлова, България 9000, Варна, Тел.: 052 577323, E-mail: Nedelina.Mihaylova@energo-pro.bg, Факс: 052 660855

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.energo-pro-grid.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-s-Publichna-pokana/428/Rehabilitaciya-na-podstanciya-Gorna-Oryahovica-Zapad-110-10kV-sobstvenost-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Рехабилитация на подстанция Горна Оряховица – Запад 110/10kV собственост на Електроразпределение Север АД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45317300

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации на електроразпределителни апарати


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 18:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1)Общата прогнозна стойност на поръчката е 269 990 (двеста шестдесет и девет хиляди и деветстотин и деветдесет) лева без ДДС 2)Срокът за изпълнението на поръчката е 24 (двадесет и четете ) месеца, считано от датата на подписването на договор. 3)Право на участие в обществената поръчка имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в което то е установено. В случай, че участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. 4)Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но в тези случаи те посочват в офертата за участие подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 5)За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП. 6)Спрямо участниците трябва да са спазени следните изисквания: Изисквания съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 7)Други основания за отстраняване от участие: съгласно чл.107 ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)