BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040070

BG421, ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ЮЖЕН, гр. Пловдив, ПК 4004, ул. „Македония“ №73А, За: Елена Николаева Абрашева, България 4004, Пловдив, Тел.: 0359 32276142, E-mail: jurist@south-plovdiv.bg, Факс: 0359 32674130

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://south-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://south-plovdiv.bg/buyer-profile.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ VI- жилищно строителство, кв.103 по плана на кв. „Христо Ботев“- юг, гр. Пловдив. /ПИ с идентификатор 56784.531.101 по КК и КР на гр. Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 36-52“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45223300

Описание:

Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)