BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3409

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010196

BG331, контраадмирал Кирил Александров Михайлов - командир на Военноморски сили, ул. Преслав, №16, За: Влико Трифонов, България 9000, Варна, Тел.: 052 552467, E-mail: v.trifonov@armf.bg, Факс: 052 603259

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.navy.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.navy.mod.bg/?page_id=21678.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

133333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт по части „Архитектурно Строителни (АС), Вода и Канал (ВиК) и електрически (ЕЛ) на Центъра за подготовка на специалисти по Комуникационни и информационни системи (ЦПС по КИС) към в.ф. 32890 – Бургас.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71500000

Описание:

Услуги, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в 10.00 ч. на 26.06.2020 г. в гр. Варна, ул. Преслав №16, на което могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2020  (дд/мм/гггг)