BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

50917/EP

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, район Младост, ж. к. Младост IV, Бизнес Парк №1, бл. 2А, За: Елена Петкова, България 1766, София, Тел.: 02 8122560, E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

217500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


Срок за получаване на офертите

12/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Информация по обявата за събиране на оферти на адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/about/publicdocs.aspx?zop=1753 Публичното отваряне на получените оферти и обявяването на ценовите предложения ще се състои на 15.06.2020 г. от 10:00 часа, на което могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)