BG-гр. Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Атанасов, България 8890, гр. Твърдица, Тел.: 0359 45442311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0359 45444049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tvarditsa.org/section-101-profil_na_kupuvacha___s.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

104177.88 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на ремонтни дейности в сграда № 3 на ДГ „Щастливо детство”, находяща се в гр. Твърдица, ул. „Нов живот“ № 13“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)