Версия за печат

BG-бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4419

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540222

BG341, териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо, ж.к. Изгрев, адм.сграда №170, За: Мария Томова-юрисконсулт, България 8008, бургас, Тел.: 056 521006, E-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com, Факс: 056 521006

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4419.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22820000

Описание:

Формуляри


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)