BG-Долни Дъбник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000405333

BG314, Средно училище Христо Ботев, ул.Христо Янчев 58, За: Тошко Гетов, България 5870, Долни Дъбник, Тел.: 0359 879548700, E-mail: sou_dabnik@abv.bg, Факс: 06514 2047

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://soudabnik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/soudabnik-781/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

62089.37 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на учебни помещения в сградата на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят осигурява свободен достъп до цялата информаци и документация на сайта на СУ"Христо Ботев" в раздел "Профил на купувача".

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)