BG-Своге

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-204

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776502

BG412, Община Своге, ул. Александър Стамболийски №7, За: Д. Радкова-Гл.експ.ОП, България 2260, Своге, Тел.: 0726 22124, E-mail: d.vutova@svoge.bg, Факс: 0726 22539

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svoge.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svoge.bg/?page_id=26989.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

169999.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строително-монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт покрив на кметство с.Луково Обособена позиция 2: Основен ремонт покрив на НЧ "Светлина-1896" в УПИ I - "Читалище", кв.34, с.Гара Бов Обособена позиция 3: Основен ремонт покрив на читалище в УПИ VIII - "Читалище", кв.27, с.Церово Обособена позиция 4: Основен ремонт покрив на Читалище "Искърски пролом" в УПИ IX - "Читалище", кв.36, с.Гара Лакатник Обособена позиция 5: Основен ремонт тоалетни в НЧ "Градище 1907", гр.Своге Обособена позиция 6: Основен ремонт санитарни възли втори етаж ОУ "Христо Ботев", с. Гара Лакатник Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса – гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“№7, деловодство-първи етаж. Дата и час на отваряне на офертите: 24.06.2020г. от 11:00 часа. Място на отваряне: Заседателната зала на община Своге на адрес: град Своге, ул. „Александър Стамболийски“№7.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)