Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПИ-437

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Габриела Павлова, България 1000, София, Тел.: 02 8036034, E-mail: gpavlova@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/sybirane-na-oferti-s-objava-s-predmet-dostavka-197.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

31700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди; Обособена позиция № 3: Доставка на кафе машини“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39710000

Описание:

Електродомакински уреди


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възлагане по чл. 21, ал. 6 ЗОП Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телевизори; обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди; обособена позиция № 3: Доставка на кафе машини; Обособена позиция № 4 Доставка на професионално кухненско оборудване“. Общата стойност на обществената поръчка по четирите обособени позиции е в размер на 35 200,00 лв. (тридесет и пет хиляди и двеста лева) без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – 7 000 (седем хиляди) лева без включен ДДС; - Обособена позиция № 2 – 8 200 (осем хиляди и двеста) лева без включен ДДС; - Обособена позиция № 3 – 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева без включен ДДС; - Обособена позиция № 4 – 3 500 (три хиляди и петстотин) лева без включен ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното, Прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, представлява 19,88 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2, представлява 23,30 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 3, представлява 46,88 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 4, представлява 9,94 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на обособена позиция № 4 е под 156 464 лв. и не надвишава 20% от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като стойността на обособена позиция № 4 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева без ДДС, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 4 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозна стойност на настоящата поръчка), предвид нейния размер се възлага чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП. Обособена позиция № 4 не е включена в предмета на настоящата процедура.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)