Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

305

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104039681

BG321, ОУ Иван Вазов, ул. Иван Вазов № 40, За: Миглена Петкова - правоспособен юрист, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 67000, E-mail: gouvazov@abv.bg, Факс: 0618 67000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.g-oryahovica.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/2018-06-04-19-16-29/128-2018-06-04-19-19-14/7650-q-----q-q-i-q.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

58330 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на покрив ОУ „Иван Вазов“ I етап”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите на участниците ще се отворят на 23.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на ОУ "Иван Вазов" гр. Горна Оряховица. 2. Ако в първоначално обявения срок за подаване на оферти са подадени по-малко от три оферти, съгласно чл.188, ал.2 (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще удължи срока за подаване на оферти с най - малко три дни. В Профила на купувача и в Агенцията по обществени поръчки, Възложителят публикува Информация за удължаването. Срокът на валидност на оферти следва да се съобрази със срока на удължаване. 3. На публичното заседание на комисията могат да присъстват участници, техни упълномощени представители, които представят изрично за настоящата поръчка пълномощно.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)