Версия за печат

BG-ЛОВЕЧ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-37

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201524

BG315, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЛОВЕЧ, УЛ. КУБРАТ №7, За: Десислава Иванова Асенова, България 5500, ЛОВЕЧ, Тел.: 068 688130, E-mail: dasenova@lov.nhif.bg, Факс: 068 688113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1210.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

850 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в РЗОК - Ловеч“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши при условията на чл.97 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)