BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис І №2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 0359 53512130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1829.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

46083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«Доставка на нови енергоспестяващи светодиодни тела». За подобряване качеството на живот на населението в гр. Смядово и създаване по-безопасна среда чрез извършване на подмяна и модернизация на уличното осветление е необходимо да се закупят мимимум 790 броя нови енергоспестяващи светодиодни тела, описани подробно в техническата спецификация. По проект: „Модернизация на улично осветление на гр.Смядово, община Смядово“, финансиран с Договор за финансиране №006/12.03.2020г. и от общинския бюджет.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31531000

Описание:

Осветителни крушки


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 22.06.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала на административната сграда на община Смядово, находяща се на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" №2. Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 1.Опис на представените документи. 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя; 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 4. Документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо; 5. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо. Офертата включва: 1. техническо предложение, образец №1, съдържащо: а) Техническо предложение за изпълнение на поръчката – трябва да бъде изготвено съобразно образец № 1, при съблюдаване на Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. Предложеният от страна на участниците срок на доставка на изделията, предмет на настоящата поръчка, не може да е по-кратък не може да е по-кратък от 10 (десет) календарни дни и по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. 2. ценово предложение / Образец № 2/ Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Смядово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2020  (дд/мм/гггг)