BG-Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

16.00-92

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193250

BG313, Община Козлодуй, ул. Христо Ботев № 13, За: Ирена Кирилова - Попова, директор на Дирекция Обществени поръчки и проекти, България 3320, Козлодуй, Тел.: 0973 85865, E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com, Факс: 0973 80183

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kozloduy.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт покрива на ДГ „1-ви юни” с. Бутан”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261000

Описание:

Покривни работи


Срок за получаване на офертите

11/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.06.2020 г. от 09:30 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)