Версия за печат

BG-гр. Полски Тръмбеш

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СА-03-04-3869/2/

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133933

BG321, Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море № 4, За: Стефка Буюклиева, България 5180, гр. Полски Тръмбеш, Тел.: 06141 4133, E-mail: obshtina_pt@abv.bg, Факс: 06141 6954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.trambesh.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/obsht_por_oferti_s_obiava_2020.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

110816.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2020 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш, по обособени позиции, както следва Обособена позиция 1: Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Полски Тръмбеш, в т.ч.: 1.Текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш; 2.Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Полски Тръмбеш. Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233140

Описание:

Пътни работи


Срок за получаване на офертите

11/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на ремонта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващите настилки и пътното тяло с оглед осигуряване на безопасно движение на превозните средства и пешеходци. По позиция № 1 - поръчката предвижда извършване на ремонтни работи, включващи механизирано разкъртване на стари настилки, преасфалтиране на определени участъци от пътища и улици, изкърпване на съществуващи асфалтови настилки, възстановяване на трошено-каменни и баластрени настилки, направа настилки от отпадъчен фрезован асфалтов материал,подмяна на бордюри, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти. По позиция № 2 – В съответствие с изискванията на чл.11 ал. 2, т.1, б „в” от НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата и във връзка с чл. 47 от ПМС №322/22.12.2017г., Указания № ФО-1/16.01.20 г. на МФ дирекция „Финанси на общините, Позицията включва: подготовка на общинските пътища за експлоатация в зимни условия, в това число: почистване и възстановяване на пътните окопи и банкети, отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки. Поради невъзможност предварително да се предвидят точните количества на различни видове строително-ремонтни работи в отделните участъци на пътищата и улици, е невъзможно да се изготви предварителна точна количествена сметка, предвид което обществената поръчка се възлага по единични цени, като реалния обем на свършена работа ще се установява на място с протокол между възложителя и изпълнителя. Възложителя ще определя всеки конкретен подобект подлежащ на изпълнение, за което ще уведомява Изпълнителя в 3-дневен срок преди започване на работата. Изпълнението на предвидените работи на конкретен подобект трябва да се извърши в съответствие с настоящите спецификации и нормативните изисквания, като приоритетността на изпълнение на СМР ще се определя от Възложителя. „Подобект” това е конкретен участък от улица или път и предвидените за изпълнение СМР. Анализните цени да се изчислят въз основа на разходни норми при предложените от участника параметри на ценообразуване. Анализните цени да включват всички разходи и начисления за единична мярка без ДДС. Всички строително-ремонтни работи задължително да се изпълняват в съответствие с техническите спецификации. Подобектите ще се изпълняват по предложените от участника единични анализни цени в рамките на средствата, предвидени за всяка отделна позиция. Количествата на извършената работа ще се установяват на място с подробна ведомост за изпълнени количества СМР и двустранно подписан протокол обр.19 между Възложителя и Изпълнителя. Непредвидените видове работи възникнали в процеса на изпълнение на СМР, които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, но само в рамките на договорената стойност ще се разплащат по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване, както и основните СМР.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)