BG-С. МИНЕРАЛНИ БАНИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903743

BG422, КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, БУЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3, За: НУРТИН САБРИ -ЗАМ.КМЕТ, България 6373, С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, Тел.: 00359 37222020, E-mail: mb_tenders@abv.bg, Факс: 00359 37222060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mienralnibani.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=pz07glEFEKc%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

11500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката включва дейности по строително–разрушителни работи за обекти сграда в УПИ VIII, кв. 14а, с. Минерални бани и Едноетажна сграда в УПИ II, кв. 14, с. Минерални бани. Към датата на обявяване на поръчката няма осигурено финансиране. И за двете сгради следва да се изпълни следното: Изготвяне на документация, включваща следните части: - План за строително–разрушителни работи;- План за безопасност и здраве;- План за управление на отпадъците; Разрушаване; Разчистване и извозване на строителните отпадъци от разрушената сграда; Разкриване на основите на сградата и разрушаването им; Разчистване и извозване на строителните материали и отпадъци след разрушаване на основите; Изравняване на терена със земната повърхност около него.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45111000

Описание:

Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на строителната площадка


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.06.2020 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на община Минерални бани.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)