Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис І №2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 0359 53512130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1823.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

29977 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Организиране на мероприятия по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Организиране на мероприятия по договор № BG05M9OP001-2.018-0032 – С01, финансиран от ОП РЧР“. Обособена позиция №2 „Организиране на мероприятия по договор № BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от ОП НОИР“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63000000, 63500000

Описание:

Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги


Срок за получаване на офертите

18/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ финансиран от ОП РЧР с договор № BG05M9OP001-2.018-0032 – С01 и от ОП НОИР с договор № BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 19.06.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала на административната сграда на община Смядово, находяща се на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" №2. Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя; 2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 3. документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо; 4. документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо. Офертата включва: 1. техническо предложение, образец №2, съдържащо: а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; Към техническото си предложение, участниците предлагат срокове за изпълнение на поръчката. 2. ценово предложение / Образец № 3-1, Образец № 3-2/ представя се за всяка обособена позиция поотделно. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Смядово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)