BG-Панагюрище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351743

BG423, Община Панагюрище, пл. „20 - ти април“ №13, За: инж.Златка Рупова - гл.експерт ИДПП, България 1756, Панагюрище, Тел.: 0357 60075, E-mail: oba.panagyurishte@gmail.com, Факс: 0357 63068

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://panagyurishte.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-doopredeleni-licza/14-08.06.2020-g.-vodoprovod-s.-levski-i-s.-elshicza/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

66750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ В С.ЛЕВСКИ И С.ЕЛШИЦА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Подмяна на водопровод по улици "Атанас Попов" от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул."3дравец" от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с.Левски; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" - Ш-ти участък, с.Елшица;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232150

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи


Срок за получаване на офертите

18/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За обособена позиция №1: Ремонта на водопроводната мрежа, включва подмяна на водопровода по част от улици "Атанас Попов" и "Здравец" с.Левски, пускане на „мустаци“ към уличните водопроводи в пресечките с монтаж на СК в страничните улици, извън обхвата на предвидените за благоустрояване кръстовища, подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ и прекъсване на всички стари водопроводи; За обособена позиция №2: Ремонта на водопроводната мрежа, включва подмяна на водопровода по част от улица "Георги Димитров" с.Елшица, пускане на „мустаци“ към уличните водопроводи в пресечките с монтаж на СК в страничните улици, извън обхвата на предвидените за благоустрояване кръстовища, подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ и прекъсване на всички стари водопроводи. В настоящия етап на изпълнение се предвижда подмяна на водопровода по участък от о.т. 61 до о.т. 2 с водопровод DN90/10 атм., PEНD.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)