Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-09-2020-Dokumentatziya-za-izdavane-na-razreshitelni-za-vodovzemane-i-uchredyavane-na-SOZ-saglasno-ZV-za-nuzhdite-na-ViK-EOOD-Plovdiv.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне, окомплектоване и входиране в БД ИБД-Пловдив и/или в РИОСВ-Пловдив на документация за издаване на разрешителни за водовземане и/или учредяване на санитарно-охранителни зони съгласно Законa за водите. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на договор. Сроковете за изпълнение на предмета на поръчката за всеки конкретен обект започват да текат след получаване на възлагателно писмо и приключва с пълното изпълнение на задълженията за конкретния обект. Сроковете за изпълнение предложени от определения за Изпълнител участник могат да се удължат в случай на забава при издаване на необходимите документи от съответната държавна или общинска администрация. Участниците следва да предложат срок за изпълнение (не е критерий за оценка) след получаване на документацията от съответните институции за всеки обект по отделно, както и за всички обекти общо, по начина показан в Образец № 1. Участниците следва да съобразят декларираните срокове за изпълнение. Минималният срок за изпълнение на задълженията по един обект следва да бъде не по-кратък от 20 (двадесет) работни дни. Максималният общ срок за изпълнение на цялата поръчка следва да бъде не по-дълъг от 500 (петстотин) работни дни. Участниците се задължават да изготвят, окомплектоват и входират в съответната администрация преработена документация и/или допълнително изискана такава в случай на необходимост и при независещи от избраният за изпълнител обстоятелства. Същата не следва да се оферира отделно. Участниците се задължават да останат обвързани с необходимостта от извършване на услугата до получаване на финален документ от съответната администрация. Обектите, както и съпровождащите ги проектни дейности са описани в приложената към обявата Техническа спецификация. Възложителят си запазва правото да възлага повече от един обект едновременно. Възложителят ще заплаща услугата за всеки обект в левове, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на необходимите документи за извършеното и надлежно оформена данъчна фактура по описания в обявата начин. Обектите, както и съпровождащите ги проектни дейности са описани в приложената към обявата Техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90713100

Описание:

Консултантски услуги по водоснабдяване и отпадъчни води за цели, различни от тези на строителството


Срок за получаване на офертите

11/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача,категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 12.06.2020 г. от 14:00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2020  (дд/мм/гггг)